obchodní společnosti Olzatex s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8861,

IČ: 64613330, sídlem Třinec, Hutnická 891, PSČ: 739 61,

Tel/fax: +420 558 346 406

e-mail: info@olzatex.cz

 

platné s účinností od 1.1.2014

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Obchodní podmínky (dále též „OP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Olzatex s.r.o., (dále jen „prodávající“) a kupujícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy a v souvislostí s ní prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jež je umístěn na webové stránce www.olzatex.cz.
 2. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou-li v kupní smlouvě ujednána odlišná ujednání, mají přednost před zněním OP. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy, objednávka
 1. Prodávající prezentuje na webových stránkách svého internetového obchodu zboží, ohledně kterého je možné uzavřít kupní smlouvu. Elektronická prezentace zboží však není nabídkou k uzavření kupní smlouvy, ale pouze výzvou k podávání nabídek. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující svou objednávkou.
 2. Kupující je oprávněn zboží objednávat na webových stránkách internetového obchodu ze svého zaregistrovaného účtu nebo i bez své předchozí registrace.
 3. Při registraci svého účtu i při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Jakoukoliv změnu údajů svého účtu zadaných při registraci je kupující povinen ihned aktualizovat.
 4. Přístup k účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit užívání svého účtu třetím osobám a zavazuje se nesdělit třetí osobě své uživatelské jméno ani heslo. Prodávající může účet kupujícího zrušit zejména v případech, kdy zjistí nesprávnost nebo nepravdivost údajů zadaných v účtu, dále též, poruší-li kupující své povinnosti nebo kupující svůj účet po dobu delší než 6 měsíců nevyužívá.
 5. Objednávka se vytvoří ke zboží, které kupující vložil do elektronického košíku internetového obchodu prodávajícího.
 6. Kupující je povinen v objednávce uvést svou platnou emailovou adresu a telefonní číslo pro další komunikaci s prodávajícím, dále své jméno a příjmení, adresu bydliště a případně adresu dodání, liší-li se od adresy bydliště.
 7. Zboží nabízené v internetovém obchodu prodávajícího lze na základě přání kupujícího po dohodě s prodávajícím upravit. Dle dohody lze zejména na záclonách a závěsech, jež prodávající nabízí v internetovém obchodě, provést šicí úpravy, našít řasící pásky, obšít boky záclon a upravit výšku či šířku záclony dle objednávky kupujícího.
 8. Kupující si v objednávce volí požadovaný způsob doručení či vyzvednutí objednávaného zboží a způsob platby, v té souvislosti je informován o dalších nákladech spojených s dodáním zboží.
 9. Před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzením jejího dokončení má kupující možnost v souhrnu zadané objednávky zjišťovat a zpětně opravovat chybné údaje vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 10. Po dokončení objednávky je objednávka odeslána prodávajícímu, který její obdržení neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce či registrovaném účtu kupujícího. Tato zpráva je automaticky generovaná pro informaci kupujícímu, že prodávající jeho objednávku obdržel, ale nezavazuje prodávajícího k dodání objednaného zboží.
 11. Po zpracování objednávky odešle prodávající kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce či registrovaném účtu kupujícího další email, kterým přijme objednávku kupujícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.
 12. Prodávající si vyhrazuje objednávku nepřijmout při vyčerpání zásob objednaného zboží či ztráty schopnosti plnit. Prodávající také není povinen kupní smlouvu uzavřít, je-li objednáváno zboží, u kterého došlo k navýšení jeho ceny ze strany dodavatele prodávajícího, či je prodávajícím nabízeno za zjevně chybnou cenu, kterou se rozumí cena minimálně o 50 % nižší než obvyklá cena, za kterou se prodává stejné či obdobné zboží u třetí osoby, aniž prodávající u takového zboží uvádí, že se jedná o slevu či jinou akci, v důsledku které dochází ke snížení oproti původní ceně.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od základní sazby a kupující je hradí sám.
 14. Kupní smlouva (respektive objednávka a případná emailová akceptace), jejíž součástí jsou i obchodní podmínky, je po uzavření archivována u prodávajícího v elektronické formě pouze do odeslání zboží a není přístupná.

III.       Cena zboží a platební podmínky

 1. Na internetovém obchodu prodávajícího je označeno zboží s popisem jeho hlavních vlastností a ceny, která je uvedena včetně všech daní a poplatků za zboží.
 2. Internetový obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí zvlášť pro dodání v rámci území České republiky a jinak pro dodání na území Slovenské republiky. Na jiná místa doručení zboží mimo ČR či SR negarantuje prodávající ceny uvedené na svých webových stránkách.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží lze uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. a)     v hotovosti či platbou kartou u převzetí zboží při osobním odběru zboží,
 2. b)    v hotovosti na dobírku v místě dodání zboží,
 3. c)     platbou pomocí platební brány PayU (online převod přes internetové bankovnictví),
 4. d)    platba bankovním převodem na účet u MONETA Money Bank č.ú. 228865588/0600
 5. Náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující dle aktuálního ceníku.
 6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem nebo platební kartou je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 7. Kupující je povinen cenu zboží uhradit, i když neměl možnost předem si zboží prohlédnout.
 8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 9. U objednávek metrážových záclon a závěsů si prodávající vyhrazuje právo zvýšit či snížit kupní cenu dodaného zboží oproti kupní ceně dle objednávky, a to v závislosti na skutečně dodaných rozměrech (šířce, výšce) zboží kupujícímu, které jsou ovlivněny zachováním případných vzorů na požadovaném zboží při respektování objednaných rozměrů.
 10. V případě zhotovení atypických rozměrů může prodejce požadovat předem platbu, kterou lze provést buď bankovním převodem nebo online platbou.
 1. Přeprava a dodání zboží
 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůta u zboží, které se dle objednávky kupujícího bude upravovat, je 14 dní.
 2. Prodávající zasílá zboží Kupujícímu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím přepravní společnosti PPL CZ, s.r.o.,.
 3. Je-li kupní cena za zboží kupujícím již zaplacena a prodávající nedodá zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Nebyla-li kupní cena za objednané zboží uhrazena kupujícím v termínu splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Při zvoleném způsobu dodání zboží přepravou je kupující povinen při předání zboží zkontrolovat obal dodaného zboží a jakékoliv zjištěné závady ihned oznámit přepravci s tím, že při zjištění porušení obalu zboží takovým způsobem, jež svědčí o neoprávněném zásahu do zásilky, nebo v případě zjištění jiných skutečností, ze kterých lze usuzovat na porušení zboží, není kupující povinen zboží od přepravce převzít.
 6. Nepřevezme-li kupující objednané zboží dodávané jeho odesláním, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Přistoupí-li prodávající z důvodu stojících na straně kupujícího k opakovanému doručování objednaného zboží, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady mu tím vzniklé.

 

 

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a jakýchkoliv sankci do 14 dnů, které běží ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být ve lhůtě do 14 dnů prodávajícímu odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, jež je k dispozici zde..........odkaz na vzor formuláře.........§1830........... Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu Olzatex s.r.o. Oldřichovice 791, 736 61 Třinec, či na emailovou adresu info@olzatex.cz.
 2. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícím. Ostatní peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu prodávajícím až do výše nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující zašle výrobek s odstoupením od kupní smlouvy prodávajícímu.
 1. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.
 2. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat  k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 1. Práva z vadného plnění

 

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při jejím převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 1. a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b)    na odstranění vady opravou věci,
 3. c)     na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d)    odstoupit od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po  oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li  kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či  oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na  přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v  jakém ji obdržel. To neplatí,
 11. a)     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 12. b)    použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 13. c)     nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 14. d)    prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 Reklamační list k reklamaci v záruční době naleznete zde.

VII. Práva spotřebitelů z vadného plnění

 

 1. Není-li kupující podnikatel, jehož podnikatelské činnosti se koupě týká, jedná se o spotřebitele, jež má práva z vadného plnění také dle tohoto článku OP.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 1. e)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. f)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. g)     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. h)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. i)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 7. Projeví-li se vada spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 8. Kupující, je oprávněn uplatnit právo ze skryté vady v době 24 měsíců od převzetí.
 9. Nemá-li věc při převzetí vlastnosti, za které prodávající odpovídá, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti  věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, za kterou  prodávající odpovídá a kterou zboží mělo v době jeho převzetí kupujícím, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od  smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,  jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu  nebo sám vadu způsobil.

 VIII. Velkoodběratelské vztahy

 1. Velkoodběratelem se v rámci smluvních vztahů na webové stránce www.olzatex.cz rozumí právnická, či fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, či jiným obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku (§420 an. NOZ) a která uskutečňuje pravidlné velkoobchodní odběry.
 2. Velkoobchodním odběrem se nerozumí jednorázový nákup na IČO!
 3. Velkoodběratel je oprávněn zboží objednávat na webových stránkách internetového obchodu ze svého zaregistrovaného účtu ve velkoobchodní sekci.
 4. Podmínkou registrace do velkoobchodní sekce je platné živnostenské oprávnění, které je nutné doložit spolu s platnou registrací DIČ (je-li plátce DPH), a to buď: <ul"></ul">Po zaregistrování a přihlášení bude zboží určené k velkoobchodnímu prodeji viditelné ve velkoobchodních cenách. 
  • emailem: velkoobchod@olzatex.cz, 
  • na adresu firmy: Olzatex, s.r.o. Oldřichovice 791, 736 61 Třinec, 
  • nebo prostřednictvím obchodních zástupců společnosti Olzatex, s. r. o. 
 5. Po zaregistrování a přihlášení bude zboží určené k velkoobchodnímu prodeji viditelné ve velkoobchodních cenách.
 6. Velkoodběratel je povinen v objednávce uvést svou platnou emailovou adresu a telefonní číslo pro další komunikaci s prodávajícím, dále své jméno a příjmení, případně název právního subjektu, IČO, fakturační adresu a případně adresu dodání, liší-li se od adresy fakturační.
 7. Jedna objednávka musí být v hodnotě minimálně 3 000 Kč bez DPH
 8. Objednávky nelze ukládat, spojovat a zasílat společně. Pokud objednávka nedosáhne hodnoty velkoobchodního odběru, bude automaticky přepsána na maloobchodní ceník a kupujícímu bude poskytnuta sleva 20 % z maloobchodní ceny.
 9. Velkoobchodní nákup se provádí po baleních. Nejběžnější příklady balení: Fotografie a obrázky na e-shopu podléhají autorským právům, jsou tedy majetkem společnosti Olzatex, s. r. o. a není povoleno stahování bez písemné dohody.
  • Záclony: 15 - 22 m
  • Dekorační látky: 20 - 30 m
  • PVC ubrusy: role 20 m
  • Malé prostírky: 10 ks
  • Ubrusové šály: 2 ks
  • Utěrky 3 ks. 

Další informace o balení jsou dostupné u obchodních zástupců, na sklad@olzatex.cz nebo na tel. čísle: +420 558 341 917. Velkoobchodní objednávky u metráže musí být provedeny v rolích, přesný rozměr upraví prodávající následovně.

 1. Fotografie a obrázky na e-shopu podléhají autorským právům, jsou tedy majetkem společnosti Olzatex, s. r. o. a není povoleno stahování bez písemné dohody.

 

 1. IX. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Kupující souhlasí se sdělením a zpracováváním osobních údajů, tj. jakýchkoli údajů týkajících se kupujícího v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zejména souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (zejména jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, IČ, sídlo, telefonní číslo) budou využívány k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení registrovaného účtu kupujícího a k zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího, neodmítne-li kupující taková zasílání. Osobní údaje kupujícího nemohou být mimo naplnění kupní smlouvy sděleny třetí osobě bez souhlasu kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 3. Kupujícímu může být doručováno na emailovou adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce. 

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@olzatex.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.